سنسورهای فول‌فریم در مقابل سنسورهای دارای ضریب کراپ